skip to main content

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی چه اندازه رضایت دارید؟
شمار مفهوم‌ها ۱۴۹۰۱۴
شمار مفهوم‌های ترجمه شده ۱۴۶۸۵۸
شمار مفهوم‌های وابسته ۳۱۹۰۳۹
شمار مفهوم‌های اعم ۱۵۷۳۲۷
شمار مفهوم‌های اخص ۱۵۷۴۹۷
شمار مفهوم‌های نامرجح (فارسی) ۲۲۳۰۵
شمار مفهوم‌های نامرجح (انگلیسی) ۱۲۶۰۴
شمار یادداشت‌های دامنه (فارسی) ۲۲۱۶۵
شمار یادداشت‌های دامنه (انگلیسی) ۴۱۸۹


اصطلاح‌نامه مفهوم‌ها مفهوم‌های ترجمه شده مفهوم‌های وابسته مفهوم‌های اعم مفهوم‌های اخص مفهوم‌های نامرجح (فارسی) مفهوم‌های نامرجح (انگلیسی) یادداشت‌های دامنه (فارسی) یادداشت‌های دامنه (انگلیسی)
علوم زیستی ۵۰۱۳ ۵۰۱۳ ۱۹۷۸ ۵۴۹۵ ۵۴۹۵ ۹۶۰ ۱ ۱۸۸ ۱
علوم کشاورزی (اگرووک) ۱۶۷۵۷ ۱۶۷۵۷ ۲۷۴۰۶ ۱۵۷۸۰ ۱۵۷۸۰ ۶۵۳۷ ۴۹۹۷ ۱۳۸۶ ۱۳۶۹
جامعه‌شناسی ۳۸۴۰ ۳۸۴۰ ۲۳۷۱۴ ۲۹۰۰ ۳۶۷ ۱ ۱۰۱۳ ۱ ۱
شیمی اول دبیرستان (آموزشی) ۴۱۰ ۴۱۰ ۹۷۳ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳ ۱ ۲۵۲ ۱
علوم زمین ۱۷۷۵۲ ۱۷۷۵۲ ۶۰۹۸۳ ۱۳۹۴۶ ۱۳۹۴۵ ۱۰۱۲ ۱ ۹۱۶۷ ۱
ارتقای بهداشت ۱۲۱۵ ۱۲۱۵ ۲۱۳۹ ۷۳۲ ۷۳۲ ۴۲۳ ۱ ۴۱۲ ۱
ریاضیات ۹۹۲۳ ۹۹۲۳ ۲۷۱۰۶ ۱۰۱۱۰ ۱۰۱۱۰ ۱۵۷۰ ۱۹ ۱۵۳۲ ۱
شیمی ۶۷۵۵ ۶۷۵۵ ۱۲۸۷۰ ۴۸۴۲ ۴۸۴۲ ۴۱۲ ۱ ۲۳ ۱
علوم کشاورزی (کب) ۴۸۷۸۹ ۴۸۷۸۹ ۴۹۳۲۶ ۵۸۳۸۸ ۵۸۵۳۷ ۵۲۸۱ ۱۶۰۰ ۱۸۸۳ ۲۵۵
قانون آیین دادرسی مدنی ۲۱۵۷ ۱ ۱۴۸ ۲۱۷۶ ۲۱۹۵ ۲۴ ۱ ۵۸ ۱
شیمی (هزارواژه شیمی فرهنگستان) ۱۳۴۱ ۱۳۴۱ ۱۸۶۴ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۸۵ ۲ ۱ ۱
قانون مدنی ایران ۵۱۳۸ ۵۱۳۸ ۲۲۶۰ ۴۹۸۹ ۵۰۰۹ ۱۲۰۵ ۱ ۱۵۳ ۱
مدیریت بحران ۱۶۹۳ ۱۶۹۳ ۲۳۵۸ ۱۰۶۱ ۱۰۶۰ ۳۸۵ ۸۷ ۹۰۶ ۴۲۶
فنی‌مهندسی ۱۰۳۳۱ ۱۰۳۳۱ ۲۷۱۴۱ ۱۲۲۴۱ ۱۲۲۲۶ ۱۶۵۲ ۶ ۳۱۷۸ ۴
نما (نظام مبادله اطلاعات علمی‌فنی) ۷۹۸۲ ۷۹۸۲ ۴۲۷۴۰ ۹۱۴۲ ۹۱۴۱ ۷۹۰ ۱۹۳۹ ۷۵۶ ۳۱۱
فیزیک ۹۹۱۸ ۹۹۱۸ ۳۷۱۳۳ ۱۳۸۸۵ ۱۳۸۸۵ ۱۵۹۹ ۳۹۴۶ ۱۲۵۴ ۱۷۷۸